Samfunnsnytten ved satsing på E134 som hovedkorridor øst-vest viser for lite igjen i konkrete tiltak i forslag til NTP og statsbudsjettet.  Vi ønsker å samle og synliggjøre E134-interessene i tydelige prioriteringer av utbyggingstiltak for å konkretisere rapporter til vegbygging.

Start
1

Seljestad - Liamyrane: Miljøvinneren

Beskrivelse

Tiltaket er en ca 8 km tunell fra Seljestad (omtrent ved Korlevoll skistadion) til Liamyrane over Røldal.  I tillegg til innkorting i kilometer er traséen tilnærmet flat, noe som gir betydelig innsparing i høydemeter ned til Røldal.  Problemer som ofte oppstår med tungtransport i Hordasvingene vinterstid vil også bli eleminert med ny trasé.

Status

Reguleringsplan er på det nærmeste klar.

Sammendrag
 • 14 km ny veg
 • 7 km kortere veg
 • 700 høgdemeter spart
 • Standard dimensjonert for 90 km/t
 • Kalkulert kostnad: 2,9 mrd. (2,4 mrd statleg og 0,5 mrd i bompenger)
topp
2

Røldal - Vågsli: vintersikker veg

Beskrivelse

Denne strekningen er selve høgfjellspassasjen på E134, det er her hele usikkerheten ved regulariteten ligger og som i dag er den store trusselen og flaskehalsen, særlig viktig for næringstrafikken.  En vintersikker trasé består av en hel- eller delt tunelløsning mellom Liamyrane øst for Røldal og Vågsli.

Les mer på Vegvesen
Status

Vedtatt kommunedelplaner i Odda og Vinje kommuner.

Sammendrag
 • 100% vintersikker veg
 • ca. 25 km tunell
 • Fra Liamyrane i Røldal til Vågsli
topp
3

Kongsberg - Vågsli: Innkorting

Beskrivelse

Strekningen består av to seperate prosjekt, der det ene er en innkorting som går utenom Notodden og det andre en innkorting utenom Seljord og Åmot.  Førstnevnte er gir en innkorting nord for Notodden med ca 10 km.  Telemarkinnkortinga er valg av nordre trasé i nærheten av Rauland. Traséen vil gi en innkorting på vel 35 km og 50 minutt kjøretid.

Les mer på Vegvesen (Kongsberg-Gvammen)Les mer på Vegvesen (Gvammen - Vågsli)
Status

Det er gjennomført konseptvalgutredning (KVU) for traséen Gvammen-Vågsli.  Utredningen konkluderer med en anbefaling av nordre trasé.

Sammendrag
 • Samla innkorting ca 70 minutt
 • Samla innkorting ca 45 kilometer
 • Trasé utenfor Seljord, Åmot og Notodden
 • Estimert kostnad for de to prosjektene er hhv 11 og 7 mrd
topp
4

Bakka - Solheim: Utenfor tettsteder

Beskrivelse

Bakka-Solheim er en sammenhengende strekning på i underkant av 40 km i Etne og Vindafjord kommuner.  Den fører E134 utenfor alle tettsteder på strekningen og har planlagt standard for 90 km/t, der det i dag er mest 60 km/t.  Hele strekningen er ny veg, eksisterende trasé blir liggende som lokalveg.

Les mer på Vegvesen
Status

Vedtatt kommunedelplan i Etne og Vindafjord kommuner.

Sammendrag
 • 40 km ny veg
 • Utenfor tettstedene Ølensvåg, Ølen og Etne
 • Estimert samla kostnad ca 4,5 mrd
 • Vegstandard fro 90 km/t med forbikjøringsfiler
topp
5

Arm til/fra Bergen: Helhetlig løsning

Beskrivelse

Påkobling av trafikkgrunnlaget i Bergensregionen øker samfunnsnytten ved E134 som hovedkorridor øst-vest fra bra til et av de mest lønnsomme samferdselprosjektene i Norge.  Da får man samlet trafikken på begge sider før man krysser fjellet i en hovudkorridor.  Det finst ulike forslag og alternativ for hvor og hvordan man skal nytte Bergen og E134 sammen.  Det ligger nå på Statens vegvesen å finne, vurdere og anbefale beste løsning for dette.

Status

Det skal utarbeides en KVU (konseptvalgutredning) for ulike alternative konsept for å koble Bergensregionen på E134.

Sammendrag
 • gjør E134 til raskeste veg mellom Oslo og Bergen
 • gir svært høg samfunnsnytte
 • kostnadsestimat 18 mrd
topp